Traktamente och milersättning vid resor i tjänsten

Traktamente är en ekonomisk ersättning du som arbetsgivare betalar ut i samband med tjänsteresor, för att täcka den ökade levnadskostnaden resan kan innebär för din anställda. Exempel på ökade levnadskostnader är bland annat utgifter för logi, högre måltidskostnader och diverse småutgifter. Traktamentet är i vissa fall skattefritt för den som är anställd, detta om traktamentet inte är högre än det avdragsgilla schablonbeloppet som vi benämner nedan. De krav som finns för att arbetstagaren ska ha rätt att få skattefritt traktamente av dig som arbetsgivare är:

  • Tjänsteresan innefattar minst en dags övernattning (måste sträcka sig mellan klockan 00.00-06.00).
  • Tjänsteresan måste vara förlagd minst 50 kilometer från arbetstagarens ordinarie arbetsplats eller bostad.
  • Tjänsteresan behöver styrkas med ett underlag, där det framgår vem som har rest och vart, samt när resan påbörjades och avslutades.

Ersättningen vid en tjänsteresa kan skilja sig mellan olika inkomstår. Vid inkomståren 2021 och 2022 är schablonbeloppen för resor inom Sverige:
Hel dag – 240kr
Halv dag – 120kr

Om du som arbetsgivare betalar den anställdes måltider under resan blir det skattefria traktamentet lägre. Du kan läsa mer om vad det innebär och se uppdaterade schablonbelopp för varje inkomstår på Skatteverkets hemsida.

Milersättning vid resor i tjänsten

Om en arbetstagare behöver använda egen bil i tjänsten ska arbetsgivaren ersätta den anställde för de kostnader som det medför. I första hand ska arbetstagaren bli tillhandahållen en tjänstebil eller hyrbil om det är så att en bil behövs för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Men om det i unika fall uppstår att den anställde behöver använda sin egen bil är det viktigt att ersätta detta. Du som arbetsgivare ska ersätta din anställda med minst 18,50kr per körd mil i tjänsten skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som Skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, exempelvis slitage. Vissa arbetsgivare väljer att betala ut en högre milersättning, unionen rekommenderar bland annat en ersättning på 19,50kr per körd mil. Vissa företag väljer att reglera kostnadsersättningar i ett resereglemente för att alla anställda ska vara väl medvetna om vad som gäller på just ert företag.

Milersättning vid resor till och från arbetet

Om du som anställd reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 kilometer och om det har gjorts en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för dit- och hemresan, jämfört med om du åkt kollektivt. För resor med egen bil beräknas utgifterna till 18,50kr per mil. För resor med förmånsbil beräknas utgifterna till 6,50kr per mil om bilen går på diesel och till 9,50 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel (ex. bensin, el eller etanol).

Du kan bara få avdrag för den del av utgifterna som är högre än 11 000 kronor per år under inkomståret 2021 och 2022. Dessa avdrag görs i deklarationen och du kan beräkna din ersättning på Skatteverkets hemsida.

ecovice logga

0470-695 00

C/O Videum Science Park
Videum AB 1-132
351 96 Växjö

© ecovice 2023

Designad av SALTY Communication