Sju finansiella nyckeltal för företag att hålla koll på

Finansiella nyckeltal (Key performance indicators, KPI:er) är ett mätbart värde som används för att värdera och analysera ett företag. Genom att implementera och följa upp KPI:er är det enklare att se företagets utveckling över tid och jämföra det mot andra bolag på ett enkelt sätt.

Det är en stor skillnad på att ha en känsla av att företaget går bra och att se i siffror hur det går. Genom att sätta upp nyckeltal på det som är mätbart inom din verksamhet kan du på ett överskådligt sätt se företagets utveckling i siffror. När du har definierat vilka nyckeltal som är viktigast för företagets överlevnad kan du formulera KPI:er och sätta olika mätetal i relation till varandra. Du kan sätta upp relevanta mål, utveckla strategier och få en historik att följa för att utvärdera företagets utveckling.

Nedan har vi listat sju viktiga nyckeltal att hålla koll på för ditt företag

Räntabilitet

Ett av de viktigaste måtten på företagets ekonomi är räntabilitet. Det handlar om hur stor avkastning företaget får i kapitalet. Det är vanligt att använda räntabilitet när man värderar ett företag, när man vill mäta lönsamhet i ett projekt eller jämföra lönsamhet mellan olika avdelningar och områden inom företaget.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som mäter företagets långsiktiga stabilitet och betalningsförmåga samt visar i vilken utsträckning det finansieras med eget kapital av ägarna på bolaget. En hög soliditet tyder på att företagets tillgångar till stor del har finansierats med hjälp av eget kapital. En lägre soliditet tyder på att företaget är mer skuldsatt. Resultatet har stora skillnader mellan olika branscher, därför är det viktigt när man kollar på soliditet att man jämför med den branschstandard som företaget verkar i.

Rörelseresultat

Rörelseresultat är skillnaden mellan företagets rörelseintäkter och dess rörelsekostnader. Rörelseresultatet räknas ut genom att du tar företagets intäkter och drar av kostnaderna (exkluderat bolagets räntor och skatter). Nyckeltalet kan användas för att jämföra effektiviteten i verksamheten med andra liknande företag. Hänsyn tas inte till företagets finansiering och därför är lönsamheten i fokus vid jämförelsen.

Rörelsemarginal

Med hjälp av rörelsemarginal kan man räkna ut hur stor procent av omsättningen som återstår till räntor, skatt och eventuell vinst efter att du dragit av dina rörelsekostnader. Ett välmående företag har en hög rörelsemarginal och vice versa. När ditt företag har en hög rörelsemarginal betyder det att en större andel av företagets intäkter stannar kvar i företaget än vad som används till kostnader.

Bruttomarginal

Bruttomarginal eller bruttovinstmarginal är ett centralt mått på lönsamhet i många branscher och visar hur mycket av omsättningen som blir kvar efter de direkta kostnaderna för en vara har dragits av. Bruttomarginal är ett särskilt intressant mått för företag som tillverkar eller säljer produkter, eftersom en högre bruttomarginal innebär en större marginal på produkterna.

Kassalikviditet

Ett viktigt nyckeltal att hålla koll på är din kassalikviditet. Kassalikviditeten ger en fingervisning om hur enkelt ett företag har att betala sina skulder eller ekonomiska kostnader på kort sikt. Detta nyckeltal är extra viktigt för exempelvis affärsmässiga samarbetspartners, kreditgivare eller banker.

Vinstmarginal

Hur stor vinst ett företag gör i procent till sin omsättning är ett centralt mått för företagare och investerare m.fl. Vinstmarginalen är olika i olika branscher och är mest användbar för att mäta vinsten i en viss bransch eller för att göra en analys av konkurrenter. Vid beräkning av vinstmarginalen tas ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet och kan därmed ge en felaktig bild av hur väl ett företag har lyckats.

ecovice logga

0470-695 00

C/O Videum Science Park
Videum AB 1-132
351 96 Växjö

© ecovice 2023

Designad av SALTY Communication